چلو گوشت گردن

پنج شنبه, 11 دی 1348 ساعت 01:00 نوشته شده توسط 

450 ﮔﺮم ﮔﺮدن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪي ﻃﺒﺦ ﺷﺪه ﺑﻪ روش ﺧﺎص ﺳﺪروس ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﻴﺎز ﻃﻌﻢ دار ﺷﺪه

محتوای بیشتر در این بخش: « کباب برگ مخصوص کباب بختیاری »