چلو کباب برگ ممتاز سدروس

پنج شنبه, 11 دی 1348 ساعت 01:00 نوشته شده توسط 

300ﮔﺮم ﻣﻐﺰ راﺳﺘﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪي ﺗﺎزه، ﻃﻌﻢ دار ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﺲ ﻣﺨﺼﻮص و ﻛﺮه و دورﭼﻴﻦ