درباره ما

چشم انداز سدروس: معتبرترین و سودآورترین شرکت مدیریت، بهره برداری و اجرای کسب و کارهای مرتبط با صنایع غذائی و پذیرائی در کشور در پنج سال آیندهماموریت سدروس:ایجاد کسب و کارهای مرتبط در جهت توسعه بهتری نها در صنایع غذائی برای عموم مردم بر اساس استفاده از سالم ترین و معتبرترین روشهای روز در سراسر کشور 

  تعهدات سدروس:مراقبت از سلامت تمامی افراد خانوادهتهیه، تولید و توزیع با استفاده از روشهایمعتبر و سالماستفاده از مواد درجه یکتلاش برای ایجاد تجرب های متفاوتتلاش برای احیاء فرهنگ پذیرائی ایرانیاستفاده از نیروهای متخصص و متعهدفراهم کردن دسترسی ساده برای عموم مردمو درکمترین زمان به بهترین خدمات

شعار اصلی برند:سدروس تجربه ای متفاوت از طعم و پذیرایی ایرانی

Menu icon

تعهدات و شعار برند

آموزش و توسعه مداوم توسعه خدمات مرتبط به منظورافزایش کیفیت و بهر ه وری مجموعه های کسب و کاری

گروه رستورا نهای سدروس مکانی متفاوت، خاطر ه انگیزگروه رستورا نهای سدروس مکانی متفاوت، خاطر ه انگیزو لذ تبخش برای خوردن و آشامیدن به سبک ایرانی است. گروه رستورا نهای سدروس با به کارگیری برترین روشهای کنترل کیفیت و حضور انسا نهای بزرگ وارزشمند بهترین تجربه پذیرائی ایرانی در کشور را بارعایت اصول یکسان به مشتریان خویش هدیه میدهد.بهترین پذیرائی یعنی بهترین کیفیت، بهترین خدمات وبهترین اصول بهداشت در محیطی لذت بخش که یادآورخاطره های دور این سرزمین است.

بیانیه ماموریت بیانیه ماموریت تبدیل شدن به بهترین مکا نهائی برای عرضه، خوردن وآشامیدن با توجه به اصول پذیرانی ایرانی و با روشهای خلاقانه طبخ و پخت با استفاده از باکیفیت ترین مواد غذائی در سراسر کشور. گروه رستورانهای سدروس پیرامون ایدة  درکی متفاوت از فضا، کیفیت و خاطره پذیرائی « کلی راه اندازی گردید ه است.

در راستای اجرای ماموریت خویش تمامی پرسنل و مدیراندر راستای اجرای ماموریت خویش تمامی پرسنل و مدیران مجموعه سدروس متعهدند به:پذیرش اصلی ترین ارزش سدروس که هر انسانی را مستحق بهترین پذیرائی میداند؛ پذیرائی از هرمیهمان مطابق پذیرائی در خان ههای ایرانی؛اینکه هر میهمان خدماتی سریع، حرف های، دوستانه ومؤدبانه را دریافت میکند؛اینکه پذیرائی و رسیدگی به بخش اندکی از میهمانان مغایراصول و ارزشهای حرف های تمامی مجموعه نخواهد بود؛فراهم کردن محیطی تمیز، راحت و ساختمانی با رسیدگی مناسب برای مهمانان و کارکنان ؛ارائه غذائی زیبا و طراحی شده با قیمت عادلانه، خوراکی به خوبی آماده شده تنها با مواد غذائی با کیفیت؛ بسته بندی سالم و بهداشتی هم شان میهمانان گرانقدرسدروس؛اینکه بصورت فردی و گروهی برای آموزش میهمانان،رضایت مشتریان و سودآوری مسئولیت دارند؛با تمامی میهمانان و کارکنان با احترامی که سزاوار مقام و شان آنهاست رفتار میشود؛تشکر از میهمانان برای فرصتی که برای پذیرائی آنها دراختیار قرارداده اند؛اینکه صدای مشتریان فراتر از روال اداری مرسوم شنیده شده و بهترین اقدام در خصوص آن صورت خواهد گرفت؛دستیابی به سودی عادلانه با حفظ موارد فوق که به آنها اجازه خواهد داد در خدمت جامعه خود باشند؛کسب آموزش و ارتقاء مهارتهای فردی در هر سطح و رتبهای بصورت مداوم و مستمر؛اطمینان از اینکه در هر رستوران و هر زمان مطالبی برای آموزش و ارتقاء فرهنگی کارکنان و مشتریان وجود خواهدداشت؛اینکه مسئولیت اجتماعی سدروس در قبال جامعه انسانی باقبال سودآوری، به بهترین شکل ممکن اجرائی خواهد شد.

تبدیل شدن به خاطر ه انگیزترین مکانهائی برای خلق تجرب های تبدیل شدن به خاطر ه انگیزترین مکانهائی برای خلق تجربهای لذت بخش، متفاوت و تکرار شدنی از خوردن و آشامیدن براساس پذیرائی ایرانی درسراسر کشور.تبدیل شدن به بزرگترین و معتبرترین مجموعه رستورا نهای قابل توسعه با ایده پذیرائی ایرانی در سراسر کشور.پیشنهاداتی برای چشم انداز پنج ساله چشم انداز نهائی تبدیل شدن به بزرگترین و معتبرترین رستورانهای خاطرهانگیز برای خلق تجرب های لذت بخش، متفاوت و تکرار شدنی ازخوردن و آشامیدن بر اساس پذیرائی ایرانی درسراسر کشور.تبدیل شدن به قابل اعتمادترین نام برای کسب تجرب های لذتبخش از پذیرائی ایرانی در صنعت رستوران کشور

Face Google Insta

Join

Linked Tlg Twitter